T: 0900 - 66 4 4444 lokaal tarief   Neem contact met mij opNeem contact met mij op        YouTube Facebook Blogger Twitter
Skip Navigation Linkshuizenpartner.nl > gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

0. Partijen

Makelaar Huizenpartner.nl (“Huizenpartner”), ontstaan uit BV Onroerendgoedpromotie.nl, biedt deze site (www.huizenpartner.nl), en de sitegerelateerde diensten inclusief de onroerend goed verkooppromotiesites onder diverse internet domeinnamen (“Microsites”) aan in samenwerking met haar toeleveranciers, ontwikkelaars en gelieerde partijen (“Derden”) onder de voorwaarden en condities zoals hieronder beschreven (“Gebruiksvoorwaarden”).

Huizenpartner heeft deze Gebruiksvoorwaarden niet opgesteld jegens gebruikers en klanten om zich gemakkelijk te ontdoen van haar verantwoordelijkheden en verwachtingen ten aanzien van haar dienstverlening. U kunt te allen tijde verwachten dat Huizenpartner alles in het werk zal stellen om u de 7 Zekerheden te kunnen blijven garanderen naar volle tevredenheid van u als klant en/of gebruiker.

1. Toepasselijkheid

Door het gebruik van de site en de Microsite(s) (“de Site”) geven gebruikers en klanten aan dat u akkoord bent met en gebonden bent aan de voorwaarden en condities van deze gebruiksvoorwaarden, ook als een gewone handtekening mocht ontbreken, als gevolg van de digitale aard van het aanbod en de verwerking en vastlegging van gegevens.

2. Persoonsgegevens/informatie

Huizenpartner is niet verplicht of gehouden om de identiteit van een klant en/of gebruiker van de Site te verifiëren en mag aannemen zonder verder onafhankelijk onderzoek dat iedere persoon die inlogt op de Site middels een password dat doet met medeweten en toestemming van u.

Als u van de diensten van Huizenpartner gebruik wilt maken kan het zijn dat Huizenpartner van u gegevens vraagt, zoals uw persoonsgegevens en betalingsgegevens of uw bankrekening ten behoeve van automatische incasso. U begrijpt dat Huizenpartner deze gegevens zal behandelen -en door haar provider zal laten behandelen- voor slechts dat doel waarvoor u ze ter beschikking stelt. U bent akkoord met en garandeert dat de door u aan Huizenpartner gegeven informatie, zoals benodigd, juist en compleet is.

Huizenpartner behoudt zich het recht voor om in geval van een bestelde dienst voorafgaand aan het accepteren en in behandeling nemen van de bestelling u te benaderen ter verificatie van de opgegeven informatie.

Adresgegevens zoals geverifieerd door Huizenpartner worden geacht betrouwbaar te zijn, maar zijn niet door Huizenpartner te garanderen. Een correcte opgave van verzendgegevens is uw verantwoordelijkheid. De gevolgen en eventuele claims als gevolg van het verkeerd bezorgen van bestelde producten door onjuiste adressering vallen onder uw verantwoordelijkheid en de kosten zijn voor uw rekening. Huizenpartner accepteert geen aansprakelijkheid voor onjuiste adressering.

3. Intellectueel eigendom

Alle rechten op de door u gebruikte internet domeinnaam ten behoeve van verkooppromotie op een Microsite blijven eigendom van Huizenpartner en gelieerde partijen zoals Onroerendgoedpromotie.nl.

De gebruikte woord- en beeldmerken zijn geregistreerd en daarmee beschermd eigendom van Huizenpartner en/of een derde, tenzij anders aangegeven. Het is niet toegestaan deze merken te gebruiken op welke manier dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Huizenpartner.

Alle informatie die vrij beschikbaar is op de Site, is eigendom van Huizenpartner en mag behoudens toestemming van Huizenpartner en/of de objecteigenaar in kwestie niet gekopieerd of gepubliceerd worden. Alle intellectuele eigendomsrechten terzake van de Site en de wijze waarop alle informatie wordt aangeboden in de ruimste zin van het woord, berusten bij Huizenpartner en/of een derde.

4. Aansprakelijkheden en verantwoordelijkheden

Huizenpartner behoudt zich het recht voor om zonder (voor-)aankondiging de diensten zoals aangeboden op de Site te wijzigen, zolang dit in haar zienswijze de optimale verkooppromotie van haar klanten ten goede komt. De Site met daarin aangeboden haar producten en diensten ter promotie van de zelfverkoop van onroerend goed door de eigenaar, elke door de Site verstrekte software voor het gebruik van en in combinatie met de Site is beschikbaar op een “huidige situatie basis” zonder garanties van enige soort, noch expliciet, noch impliciet voor het behalen van beoogde en of gewenste resultaten of overeenkomsten of transacties in enige zin. De Site en elke Microsite is een promotieplatform en geeft slechts online weer wat door de klant is ingevoerd en/of aangeleverd. Huizenpartner is niet aansprakelijk voor de inhoud van de Site en de Microsites. Huizenpartner behoudt zich het recht voor om in geval van gebleken onjuistheden en of onrechtmatigheden de inhoud van de Site en of Microsites aan te passen of te verwijderen.

Huizenpartner is op geen enkele wijze aansprakelijk voor het al dan niet tot stand komen van een eventuele overeenkomst en voor de wijze van uitvoering daarvan, tenzij de verkoper gebruik maakt van de diensten die Huizenpartner van een VBO verkoopgarantie voorziet. In die gevallen zijn additioneel deze generieke of laatst geldende VBO voorwaarden van toepassing op onze dienstverlening.

Huizenpartner is in alle andere gevallen niet betrokken bij de eigenlijke contacten tussen kopers en verkopers en of de gesloten overeenkomsten tussen kopers en verkopers. De door klanten van Huizenpartner aangeboden informatie wordt niet door Huizenpartner gecontroleerd. Aanbieder, verkoper en koper zijn zelf verantwoordelijk voor de verstrekte informatie en hun daden via de Site, op het internet en in het algemeen.

Huizenpartner heeft geen controle over de handelingsbekwaamheid en beschikkingsbevoegdheid van de verkoper om te verkopen en de handelingsbekwaamheid en beschikkingsbevoegdheid van de koper om tot koop over te gaan en de verkoper om tot verkoop over te gaan. De bezoeker en of klant vrijwaart Huizenpartner in het geval van meningsverschillen met en of tussen één of meerdere bezoekers en of klanten, voor schadeclaims, vorderingen en schade (daadwerkelijk en mogelijk) van iedere aard, toerekenbaar of niet toerekenbaar, te verwachten en niet te verwachten, bekend en niet bekend, voortkomend uit of in relatie tot het geschil.

Huizenpartner doet haar uiterste best om de Site, de Microsites en geïntegreerde informatie van derden ononderbroken, foutvrij en veilig beschikbaar te stellen op het internet. U onderkent en aanvaardt dat er situaties kunnen zijn waarin de Site of een deel daarvan onverhoopt voor korte of lange tijd ontoegankelijk is of door onbevoegde derden van foutieve informatie wordt voorzien. U accepteert de risico’s die daaraan verbonden kunnen zijn en u accepteert uw volledig eigen verantwoordelijkheid voor het gebruiken van de Site. Geen enkele mening, beschrijving of andere uitlating van Huizenpartner, noch gemaakt op de Site of via enig ander medium zal het recht geven tot enige aansprakelijkheid anders dan bovengenoemd. Het gebruik van de Site, de Microsites alsmede de aanschaf van de aangeboden diensten en producten via de Site geschieden volledig op uw verantwoording en voor uw risico.

Huizenpartner doet haar uiterste best om de geboden diensten als het publiceren van gegevens op diverse woningzoeksites geautomatiseerd te laten verlopen. Indien deze sites informatie zelf geautomatiseerd verzamelen (middels het zgn. spideren) is Huizenpartner niet in staat om te garanderen dat de door Huizenpartner online gepubliceerde gegevens op de Microsite daadwerkelijk worden opgenomen door de woningsite. Huizenpartner is om dezelfde reden niet in staat om de exacte doorlooptijd aan te geven die het vraagt om online gepubliceerde informatie op de woningzoeksite te laten verschijnen. Huizenpartner heeft geen invloed op de manier waarop informatie op de woningzoeksites wordt gepresenteerd en of deze informatie gegarandeerd (juist) wordt gepresenteerd. U wordt geacht op gezette tijden uw woninginformatie te controleren bij alle woningzoeksites en eventuele fouten aan ons door te geven. Op geen enkele manier houdt dit de garantie in dat fouten hersteld kunnen worden daar woningzoeksites ieder op hun eigen wijze reageren op gevraagde aanpassingen en foutieve informatie. Mochten de woningzoeksites aanpassingen doorvoeren waardoor geautomatiseerde publicatie door Huizenpartner niet of niet direct mogelijk is, dan behoudt Huizenpartner zich het recht voor om deze publicatie/dienstverlening geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of permanent te staken. Datzelfde geldt indien de genoemde woningzoeksites aanpassingen doorvoeren in hun betalingsvoorwaarden of andere voorwaarden waar Huizenpartner niet mee akkoord gaat.

Noch Huizenpartner noch de aan Huizenpartner gelieerde partijen zijn verantwoordelijk of aansprakelijk voor directe of indirecte gevolgen of schade in welke vorm dan ook als gevolg van het gebruik van de Site of welke afgeleide vorm daarvan, of welk van Huizenpartner of de aan Huizenpartner gelieerde partijen afgenomen product of dienst dan ook.

Noch Huizenpartner, noch de aan Huizenpartner gelieerde partijen zijn verantwoordelijk of aansprakelijk voor enig financieel verlies of door u gemaakte (on-)kosten voor aanschaf van aanvullende of vervangende goederen of diensten of voor enige directe of indirecte schade in welke vorm dan ook als gevolg van het verlies van gebruikersgegevens of het al dan niet tijdig geleverd of door u ontvangen zijn van bestelde producten en of diensten van Huizenpartner of aan Huizenpartner gelieerde partijen.

Uw enige remedie voor uw ontevredenheid met en of over de Site en of haar Microsites, de inhoud en werking ervan, de software en bestelde producten is het stoppen met het gebruiken ervan.

Los van het bovengenoemde zal Huizenpartner’s totale aansprakelijkheid als gevolg van of te betrekken op haar producten en of diensten, ofwel zoals besteld of als gevolg van enig andere vorm van aansprakelijkheid, hooguit het bedrag zijn zoals door u betaald over de gebruikersperiode van maximaal de meest recente drie maanden van uw gebruik van de Site en de in die periode betaalde producten en of diensten.

De mogelijkheid bestaat dat de Site onnauwkeurigheden, onjuistheden, inconsistenties of fouten bevat. Tevens bestaat de mogelijkheid dat wijzigingen door onbevoegde derde partijen worden doorgevoerd. Hoewel Huizenpartner alles in het werk stelt om dat te voorkomen en te vermijden om de optimale integriteit van de Site te waarborgen, geeft Huizenpartner geen garanties voor de compleetheid en correctheid van de Site. Mocht zich een dergelijke situatie voordoen, stel daarvan dan Huizenpartner direct op de hoogste opdat Huizenpartner kan proberen de benodigde correcties door te voeren.

Huizenpartner is niet aansprakelijk noch vertegenwoordigt zij enig(e) mening, advies, informatie of andere uitspraak door derden op de Site, de Microsites of andere gelinkte sites anders dan die van bevoegde Huizenpartner medewerkers of directie. Onder geen voorwaarde is Huizenpartner en of haar medewerkers aansprakelijk voor enige schade of verlies als gevolg van deze informatie en de effecten daarvan. Het is uw verantwoordelijkheid om de juistheid en betrouwbaarheid van ieder(e) mening, advies, informatie, uitspraak of standpunt en verkoopinformatie zoals weergegeven op de Site, de Microsites, eventueel gelinkte sites of websites in het algemeen te evalueren en te toetsen naar waarheid, correctheid en juistheid.

5. Additionele kosten

Aan de promotiemiddelen die Huizenpartner u verstrekt zijn mogelijk additionele kosten verbonden. In sommige gemeentes, bijvoorbeeld gemeente Amsterdam, is het gebruikelijk zogenaamde precariobelasting te heffen oftewel reclamebelasting op Te Koop-borden die aan gevels hangen. Indien dit het geval is, zal deze belasting te allen tijde aan u als gebruiker doorberekend worden op basis van de werkelijke kosten. U krijgt altijd bewijs van de exact betaalde precariobelasting door Huizenpartner aan de betreffende gemeente op uw Te Koop-bord.

6. Overige voorwaarden

Huizenpartner heeft te allen tijde het recht om deze voorwaarden aan te passen of te wijzigen, om de Site te wijzigen, inclusief het stopzetten of beëindigen van elk product of dienst of inhoud of functionaliteit van de Site en/of de tariefstelling of tariefshantering te wijzigen voor het gebruik van de Site zolang dit gebeurt in alle redelijkheid richting onze bezoekers en klanten en/of gerelateerd aan algemene markt- of economische omstandigheden.

Deze wijzigingen zijn direct na het vermelden op de Site van toepassing en worden al dan niet gecommuniceerd door middel van e-mail. Door de Site te gebruiken na deze wijzigingen geeft u aan akkoord te zijn met de wijzigingen. U wordt geacht deze gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd na te slaan opdat u op de hoogte bent van de meest recente voorwaarden en condities. U garandeert Huizenpartner dat u een bevoegd gebruiker bent van de Site.


Het is niet toegestaan deze site te framen.

De bezoeker en of klant garandeert geen gebruik te (zullen) maken van software of middelen in welke vorm dan ook, die het systeem van Huizenpartner, op welke wijze ook, kan hinderen, belemmeren of schaden. Het is de bezoeker en/of klant niet toegestaan om de systemen van Huizenpartner te gebruiken voor strafbare gedragingen. Zoals, maar niet beperkt tot, het schenden van auteursrechten of het verspreiden van aanstootgevend materiaal, bij wet verboden uitlatingen of het zonder toestemming binnendringen van computersystemen. Geconstateerde feiten zullen worden gemeld bij de juiste autoriteiten en eventuele schade zal verhaald worden op de bezoeker en of klant.

Huizenpartner zal de klant de toegang tot het systeem blokkeren of intrekken indien gebleken is dat deze, op welke wijze dan ook, in verband gebracht kan worden met strafbare activiteiten of activiteiten die een juiste werking van het systeem trachten te verhinderen of bemoeilijken. Huizenpartner is niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, als gevolg van dergelijke handelingen.

Op de toegang tot en het gebruik van de Site is het Nederlands recht van toepassing.

Klachten dienen, bij voorkeur per e-mail aan klachten@huizenpartner.nl direct doch binnen een week gemeld te worden. Huizenpartner zal zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen een week reageren.

>> Naar het Huizenpartner.nl Privacy- en Veiligheidsbeleid

Skip Navigation Linkshuizenpartner.nl > gebruiksvoorwaarden